Publicaties

Selectie publicaties:

2022, Fermin, Alfons, Ewoud Butter, Elsa van de Loo, Juliette Bonneur, Jurriaan Omlo, Een meldplicht discriminatie voor verhuurbemiddelaars? Onderzoek naar de mogelijkheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van een meldplicht. Onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht. Utrecht: Bureau Omlo.

2022, Rekenkamercommissie Dordrecht, Alfons Fermin, Mirjan Oude Vrielink, Sylvana Robbers, Jurriaan Omlo, Maarten Davelaar, (Z)onderdak. Onderzoek naar beleid van dak- en thuisloze jongeren. Rekenkamercommissie Dordrecht.

2022, Fermin, Alfons, Jurriaan Omlo, Gregor Walz, Mayke Kromhout, Sylvana Robbers & Ewoud Butter, Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht? Een verkennende studie naar processen van uitsluiting op vier beleidsterreinen. Bureau Omlo.

2021, Fermin, Alfons & Jurriaan Omlo, Wat werkt bij preventie van radicalisering? Inventarisatie en analyse van evaluaties van aanpakken en interventies ter preventie van radicalisering. Den Haag, Expertise-unit Sociale Stabiliteit. Ministerie van SZW

2021, Omlo, Jurriaan, Mayke Kromhout, Sylvana Robbers & Alfons Fermin, Evaluatie Platform Eer en Vrijheid. Bureau Omlo

2021, Fermin, Alfons, ‘Nut en noodzaak van onderzoek naar de meerwaarde van woonvormen voor ouderen; quick scan effectstudies woonvormen ouderen’, Website ZorgSaamWonen

2021 Fermin, Alfons, Zeki Arslan en Peter Zwaga, Diversiteit in de gemeenteraad. Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond, 1986-2018. Fermin Onderzoek & Advies en Platform Sociale Binding, 169 pagina’s

2020 Fermin, A. & R. Friele, ‘Botsende waarden in het keukentafelgesprek’. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 29(6), p. 3-20

2020 Fermin, A. & F. Wassenberg, ‘A Home away from Home: Housing Refugees in the Netherlands during the European Refugee Crisis’, in: Anacker, K. B., M. T. Nguyen, and D. P. Varady, eds. The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning. New York, NY: Routledge

2019 Tinnemans, Kirsten, Alfons Fermin, Maarten Davelaar, Gemengd Wonen met Statushouders; Een kans voor ondersteuning van statushouders bij integratie en participatie. Utrecht: KIS/Kennisplatform Integratie & Samenleving

2019 Fermin, Alfons, Sandra Geelhoed & Rob Gründemann, The creation of a socially diverse neighbourhood in the Netherlands,  p.147-163 in: Susan Baines, Andrea Bassi, Judit Csoba and Flórián Sipos (eds.) Implementing innovative social investment; Strategic lessons from Europe. The Policy Press, University of Bristol

2018 Fermin, A, Hoe kwetsbare en weerbare bewoners in één wijk wonen. Sociale Vraagstukken, 7 februari 2018

2018 Fermin, A, S. Geelhoed en R. Gründemann, Sociale innovatie als voortdurend proces. Het Groene Sticht en De Volle Grond in Utrecht, hoofdstuk 6 in: H. Dagevos, G. Walraven en P. Karré (red.) Sociale Innovatie in de praktijk. Assen: Van Gorcum.

2017 Fermin, A., M. Grisel, M. Oiry, L. Scheurer, I. Vujic, One Year Pact of Amsterdam. EUKN report. The Hague.

2017  Fermin, Alfons, Preventie van Radicalisering. Bijdragen van het stedelijk beleid in België, Frankrijk en Nederland. Rapport EUKN Policy Lab georganiseerd op 20 september 2016, Brussels.

2016, Fermin, Alfons, Literatuurverkenning “netwerken voor je toekomst”. Een verkenning van de rol van netwerken op de arbeidsmarkt voor middelbaar- en hoogopgeleide niet-westerse jongeren. Rapport voor CAOP. Den Haag: CAOP

2016 Fermin, Alfons (red.), Case Study ‘t Groene Sticht/The Green Sticht.  WP4 deliverable, InnoSI (Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe). Alfons Fermin, Gercoline van Beek Marijke Christiansson en Lia van Doorn. Hogeschool Utrecht.

2016 Fermin, Alfons (ed.), Handbook of Urban Governance of Free Movement in the EU: Facts, implications and policies. EUKN/IMAGINATION/Urban Europe. EUKN, The Hageue. 96 p.

2015  Fermin, Alfons en Mart Grisel, The urban dimension of the Juncker priorities. Quick Scan on the role of EU capital cities regarding the EU urban agenda. Den Haag: Platform31/EUKN.

2015 Fermin, Alfons & Brigid McAleer (2015), ‘Conclusion’ in Fermin & Norde (eds.) The Civic Economy: Opportunities and Challenges for European Cities. The Hague: EUKN, p. 105 – 113.

2015 Fermin, Alfons, ‘Introduction: The Civic Economy and European Cities’ in: Fermin & Norde (eds.) The Civic Economy: Opportunities and Challenges for European Cities. The Hague: EUKN, p. 9 – 18.

2015 Fermin, Alfons & Christiaan Norde (eds.), The Civic Economy: Opportunities and Challenges for European Cities. The Hague: EUKN

2015 Challenges of Small and Medium-Sized Urban Areas (SMUAs), their economic growth potential and impact on territorial development in the European Union and Latvia. Research report to support the Latvian EU Presidency 2015. This paper has been written by HESPI and EUKN and consulted by ESPON on behalf of the Latvian Presidency of the Council of the European Union (The Ministry of Environmental Protection and Regional Development).  Final Report, 25 May, 2015. Authors: Visvaldis Valtenbergs (HESPI), Alfons Fermin (EUKN), Mart Grisel (EUKN), Lorris Servillo (ESPON), Inga Vilka (University of Latvia, Faculty of Economics and Management), Agita Līviņa (HESPI), Līga Bērzkalne (HESPI)

2014    Fermin, Alfons. Emigratie van hoogopgleide Turks-Duitse en -Nederlandse jongeren naar Turkije. FORUM Factsheet november 2014.

2014    Fermin, Alfons en Mart Grisel, Het Europese gezicht van armoede, Ruimte, 2014, 23: p. 68-71

2014    Vranken, J., A. Fermin, I. Pannecoucke, L. Venema, The Inclusive City: Approaches to combat urban poverty and social exclusion in Europe (research commissioned by the Greek Presidency of the EU, co-funded by Belgium and the Netherlands) Discussion paper for the Joint Meeting of the Directors General responsible for Territorial Cohesion and Urban Development, Athens, Greece. EUKN eLibrary

2013    Fermin, A. en P. Muus, Internal mobility in the EU and its impact on urban regions in sending and receiving countries. EUKN research paper to support the Lithuanian EU Presidency. Part 1: Policy analysis. Discussion paper for the Joint Meeting of the Directors General responsible for Territorial Cohesion and Urban Development,Vilnius, Lithuania. EUKN eLibrary

2013    Fermin, A., Arbeidsmarktparticipatie van niet-westerse-ouderen. FORUM Factsheet.

2013    Fermin, A., Youth unemployment and geographic mobility in the EU. EUKN Background Paper for EU Presidency Ireland. EUKNeLibrary

2012    Fermin, A., Immigrant Integration in European Cities. Background paper for EU Presidency Cyprus. EUKN eLibrary

2012     Mascini, P., Fermin, A. and Snick, H., Transnationalism of Burundian Refugees in the Netherlands: The Importance of Migration MotivesInternational Journal of Population Research, vol. 2012

2011    Fermin, A., Migrants, Cities and the Business Sector. A global review of research-based evidence for policy -making by cities and businesses on migration. State of Play Review. The Hague: The Hague Process on Refugees and Migration.

2010    Aït Hamza, M., B. El Faskaoui & A. Fermin, Les oasis du Drâa au Maroc. Rupture des équilibres environnementaux et stratégies migratoires, Hommes & Migrations, 1284: 56-69.

2009    Fermin, A. Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland. Een vergelijkend literatuuronderzoek. Rotterdam: Risbo; Den Haag: WODC.

2009    Fermin, A., ‘Burgerschap en multiculturaliteit in het Nederlandse integratiebeleid’. B en M, 36 (1): 12-26.

2009    Fermin, A., ‘Medio ambiente, migración y desarrollo en Almería (España), siglo XX’ (Environment,  migration and development in 20th century Almeria (Spain)). Estudios Migratorios LatinoAmericanos, 32 (68): 81-108

2006     H. Entzinger & A. Fermin, Gidsland achter de Waterlinie: het recente Nederlandse immigratie en integratiebeleid in Europees perspectief. In: Van Tubergen F. & Maas, I. (red.) Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief, Amsterdam, Amsterdam UP.

2006    Fermin, A., Inburgering en eigen verantwoordelijkheid. In: Gowricharn, R. (red.) Falende Instituties. Negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving, Utrecht, De Graaff.

2006     Essafi, M., Jonker, T., Schretlen, J.H.R.H.M., Rijneveld, J., Fermin, A. en Entzinger, H.B.,  Internationaal vergelijkend onderzoek naar systemen voor arbeidsmigratie: Resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek naar Canadese, Australische en Britse systemen: Deel I, HoofdrapportDeel II: Achtergrondrapportage, z.p. : PricewaterhouseCoopers (PWC), Erasmus Universiteit Rotterdam.

2005    Fermin, A. & S. Kjellstrand, Study on immigration, integration and social cohesion, Commissioned by European Commission, Employment and Social Affairs DG, EUR /Focus Consultancy Ltd

2004    Fermin, A & S. van der Hijden. ‘Marokkaanse en Turkse overheden en transnationaal burgerschap’. Migrantenstudies 20 (4): 221-237

2004      Fermin, A. , S. van der Hijden & H. Hufen, Aanvullend Bronnenonderzoek QA+. Deel 5 van het rapport Bruggen Bouwen van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 26689, nr. 13.

2001      Fermin, A., Verplichte inburgering van nieuwkomers. Utrecht: ERCOMER.

2000      Fermin, A., Burgerschap en integratiebeleid. Rapport voor het Ministerie van BZK. Utrecht/Den Haag.

1997      Fermin, A., Nederlandse politieke partijen over minderhedenbeleid, 1977-1995. Amsterdam:  Thesis Publishers, 1997 (proefschrift Universiteit Utrecht).